top of page

Jedyna w Polsce ścieżka certyfikacji STEAMowa Odznaka+

Fundacja STEAM Polska to jedyna instytucja w Polsce uprawniona do nadawania certyfikatów STEAMOWY NAUCZYCIEL w ramach europejskiego programu certyfikacji Odznaka+. Certyfikaty te są zabezpieczone cyfrowo w standardzie Open Badges i przyznawane w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji obowiązującego w całej Unii Europejskiej. 

W Polsce program certyfikacji Odznaka+ wdraża Instytut Badań Edukacyjnych. Certyfikujemy zarówno Nauczycieli, jak również placówki edukacyjne.

Aby uzyskać więcej informacji wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zdobywaj z nami STEAMowe Odznaki +
i rozwijaj swoje zawodowe portfolio!

STEAMOWY NAUCZYCIEL ADEPT

STEAM Certyfikat Adept
 • Zdobył wiedzę z zakresu edukacji w modelu STEAM w uczeniu projektowym w szkołach, przedszkolach i innych placówkach edukacyjnych

 • Rozumie na czym polega podejście transdyscyplinarne i realizacja projektów edukacyjnych w oparciu o pięć kluczowych dyscyplin STEAM: nauki przyrodnicze, technologie, inżynierię, sztukę i humanistykę oraz matematykę

 • Posiada zestaw bazowych kompetencji do prowadzenia zajęć i projektów STEAM w oparciu o gotowe scenariusze

 • Zna różnicę pomiędzy nauczaniem przedmiotowym a realizacją projektów edukacyjnych

 • Jest świadomy trendów gospodarczo-społecznych oraz ich wpływu na obszar edukacji

 • Podchodzi holistycznie do procesu edukacji i wychowania w modelu STEAM oraz rozumie neuronaukowe podstawy jego stosowania 

STEAMOWY NAUCZYCIEL TECHNOLOG

STEAM Certyfikat Technolog
 • Posiada wiedzę na temat szerokiego spektrum narzędzi i pomocy technologicznych  STEAM

 • Rozumie rolę technologii analogowych i cyfrowych w procesie edukacji

 • Nabył praktycze umiejętności wykorzystania rozwiązań technologicznych STEAM na zajęciach przedmiotowych i w projektach

 • Zna narzędzia i rozwiązania technologiczne STEAM zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości

 • Zdobył umiejętność bezpiecznego i efektywnego z nich korzystania oraz dostosowania do realizacji zakładanego celu zajęć

 • Poznał różne dziedziny sztuki i rzemiosła, na których opierać mogą się STEAMowe zajęcia

STEAMOWY NAUCZYCIEL KREATOR

STEAM Certyfikat Kreator
 • Zna schemat budowy scenariusza w oparciu o pięć podstawowych dyscyplin STEAM: nauki przyrodnicze, technologie, inżynierię, sztukę i humanistykę oraz matematyki

 • Posiada umiejętność korzystania z zasobów edukacyjnych, multimediów oraz aplikacji i platform wspierających tworzenie scenariuszy STEAM

 • Potrafi projektować scenariusze zajęć przedmiotowych STEAM oraz scenariusze transdyscyplinarnych projektów STEAM

 • Wie, jak dobierać różnorodne technologie i formy ekspresji artystycznej do realizacji zakładanych celów zajęć i projektów STEAM

 • Rozumie, jak tworzyć scenariusze STEAM realizujące zakres podstawy programowej i umiejętność optymalizacji jej realizacji

 • Dąży do realizacji ważnych i ambitnych celów edukacyjnych dot. rozwiązywania problemów cywilizacyjnych

STEAMOWY NAUCZYCIEL PRAKTYK

STEAM Certyfikat Praktyk
 • Posiada praktyczne umiejętności projektowania, organizacji i prowadzenia zajęć i projektów STEAM

 • Zdobył umiejętności tworzenia scenariuszy STEAM, dobierania adekwatnych rozwiązań technologicznych do ich realizacji oraz ewaluacji osiąganych celów edukacyjnych

 • Profesjonalnie stosuje edukację w modelu STEAM w codziennej praktyce zawodowej jako dominujące podejście dydaktyczne

 • Jest otwarty na współpracę w transdyscyplinarnych zespołach nauczycielskich i ma biegłość w realizacji wspólnych projektów

 • Jest świadomy roli przestrzeni edukacyjnej i zna koncepcję laboratorium do zajęć projektowych “STEAMLab”

 • Rozwinął kompetencje do promowania edukacji w modelu STEAM i aktywne dzieli się swoimi osiągnięciami zawodowymi w tym obszarze

STEAMOWY NAUCZYCIEL MASTER

STEAM Certyfikat Master
 • Osiągnął najwyższy poziom kwalifikacji w edukowaniu w modelu STEAM

 • Ma dogłębną znajomość szerokiego spektrum rozwiązań technologicznych STEAM i dostępnego kontentu edukacyjnego STEAM

 • Posiada kompetencje z zakresu zarządzania zespołem i procesem grupowym oraz znajomość rozlicznych metod projektowych (design sprint, design thinking, scrum, agile, etc.)

 • Posiada zaawansowane kompetencje trenerskie, facylitatorskie i umiejętność przekazywania wiedzy

 • Dołącza do społeczności STEAM MASTERÓW Fundacji STEAM Polska i uzyskuje uprawnienia do szkolenia jako „train the trainers” pod parasolem Fundacji

 • Osiąga pełną immersję w STEAMversie!

STEAMOWE PRZEDSZKOLE/

STEAMOWA SZKOŁA

STEAM Certyfikat Szkoła
 • Placówki mają strategię implementacji STEAM. Wdrażają ją  i dokonują jej ewaluacji.  

 • Dysponują STEAMowymi pomocami dydaktycznymi, zarówno cyfrowymi jak analogowymi.

 • Stwarzają nauczycielom warunki do rozwoju STEAMowych kompetencji. 

 • Kadra pedagogiczna realizuje na co dzień STEAMowe zajęcia. 

 • Co najmniej dwóch nauczycieli z Placówki ma tytuł STEAM Master.
  Certyfikowane w ten sposób przedszkola i szkoły dołączają do sieci Fundacji STEAM Polska i stają się referencyjnymi centrami STEAM.  

bottom of page