top of page

Regulamin świadczenia usług w ramach platformy internetowej Akademia STEAM 

 (zwany dalej Regulaminem) 

Wersja obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 roku

§ 1 

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oferowanych przez Fundację STEAM Polska z siedzibą w Warszawie (adres: Marymoncka 129/20, 01-946 Warszawa), wpisanej do rejestru stowarzyszeń i fundacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988992, posiadającej numer NIP 1182247013 oraz REGON 522971640, dalej zwanej Organizatorem, w ramach platformy internetowej Akademia STEAM, dalej zwanej Platformą Akademia STEAM lub Akademią STEAM; 

 

2. Akademia STEAM jest platformą szkoleniową dostępną w Internecie pod adresem www.steampolska.org, w ramach której Organizator udostępnia szkolenia online, mające postać w szczególności wykładów, konferencji, webinariów, warsztatów oraz pokazowych zajęć z dziećmi lub młodzieżą, dalej łącznie zwane Szkoleniami w formie nagrań lub transmisji wideo lub audio, ewentualnie wraz z dołączonymi do nich materiałami pomocniczymi, dotyczących nowoczesnych metod nauczania m.in. metodą STEAM  dzieci i młodzieży i przeznaczonych między innymi dla wychowawców, nauczycieli, rodziców oraz opiekunów, a także wszystkich innych osób zainteresowanych powyższymi zagadnieniami.

§ 2 

Dostęp do usług Akademii STEAM

 

1. Odbiorcami usług świadczonych przez Organizatora w ramach Platformy Akademia STEAM, dalej zwanymi Odbiorcami, mogą być: 

a. publiczne oraz niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz przedszkola,  a także inne podmioty zatrudniające nauczycieli lub wychowawców dzieci lub młodzieży, dalej zwane Odbiorcami instytucjonalnymi; 

b. pozostałe osoby fizyczne osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, dalej zwane Odbiorcami indywidualnymi. 

2. Odbiorca instytucjonalny, nabywając prawo dostępu do Szkoleń udostępnianych w ramach Platformy Akademia STEAM, wskazuje zatrudnione przez niego lub współpracujące z nim osoby fizyczne (zwłaszcza nauczycieli, koordynatorów Laboratoriów Przyszłości oraz wychowawców), które będą korzystać ze Szkoleń, dalej zwane Użytkownikami. Odbiorca indywidualny sam jednocześnie jest Użytkownikiem. 

3. Fundacja STEAM Polska oferuje możliwość odpłatnego korzystania online ze Szkoleń oraz dołączonych do nich materiałów edukacyjnych i umożliwia Odbiorcom nabywanie prawa dostępu do:

a. jednego Szkolenia;

b. pakietu Szkoleń, wybranych przez Odbiorcę lub pogrupowanych przez Organizatora, np. według kryterium tematyki, osoby prowadzącej Szkolenia itp., dalej zwanego Pakietem Szkoleń;

c. wszystkich Szkoleń oferowanych w ramach Platformy Akademi STEAM, jeżeli przewiduje to aktualna oferta Organizatora. 

4. Odbiorca może wykupić prawo dostępu do dowolnej liczby Szkoleń lub Pakietów Szkoleń. 

5. Każdy Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego Szkolenia lub Szkoleń na czas 12 miesięcy, liczony od dnia zarejestrowania płatności w systemie Organizatora. Organizator może w swojej ofercie określić inny czas dostępu do poszczególnych Szkoleń niż wskazany w zdaniu poprzedzającym. 

6. Postanowienia ust. 5 nie mają zastosowania do Szkoleń w postaci transmisji online na żywo (w szczególności telekonferencji, webinariów), dostępnych wyłącznie w terminach oznaczonych przez Organizatora. Organizator może sporządzić nagranie transmisji online i udostępnić je Odbiorcom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

7. W przypadku późniejszego nabywania przez Odbiorcę dostępu do kolejnych Szkoleń lub Pakietów Szkoleń, terminy, w jakich Szkolenia te pozostają dostępne dla Użytkownika, liczone są osobno dla każdego z nich. 

 

8. W celu uzyskania prawa dostępu do Szkoleń oferowanych przez Organizatora Odbiorca winien: 

a. dokonać rejestracji za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.steampolska.org lub drogą telefoniczną poprzez kontakt z przedstawicielem Organizatora; 

b. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora; 

c. uiścić opłatę, o której mowa w § 3.

 

9. W przypadku Użytkowników, dla których prawo dostępu do Szkoleń nabył Odbiorca instytucjonalny, warunkiem rozpoczęcia korzystania przez nich z usług Organizatora świadczonych w ramach Akademii STEAM  jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora. 

 

10. Odbiorca indywidualny, dokonując rejestracji, podaje swoje dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Odbiorca indywidualny może wskazać, do jakiej grupy klientów należy, spośród listy wskazanej przez Organizatora: rodzic, opiekun, nauczyciel itp. 

 

11. Odbiorca instytucjonalny, dokonując rejestracji, podaje imię, nazwisko, adres e-mail osoby umocowanej do jego reprezentacji oraz imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu osoby dokonującej rejestracji, a także nazwę i formę prawną Odbiorcy Instytucjonalnego, jego adres, numery NIP i REGON, jeżeli je posiada oraz imiona, a także nazwiska i adresy e-mail zgłaszanych Użytkowników. 

12. Odbiorca instytucjonalny może wskazać dowolną liczbę Użytkowników, którzy będą korzystać ze Szkoleń, do których nabył dostęp oraz dodawać nowych i usuwać dotychczasowych Użytkowników przez cały czas, o którym mowa w ust. 5. 

13. Odbiorca instytucjonalny, przekazując Organizatorowi dane osobowe wskazywanych Użytkowników, obejmujące w szczególności ich imię, nazwisko i adres e-mail, obowiązany jest złożyć oświadczenie, że przekazuje te dane osobowe za uprzednią, wyraźną zgodą osób, których te dane dotyczą albo zawrzeć z Organizatorem jako podmiotem przetwarzającym umowę w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

14. Po dokonaniu rejestracji Organizator przesyła Odbiorcy potwierdzenie rejestracji wraz z danymi umożliwiającymi zalogowanie się do systemu. Odbiorca indywidualny będący konsumentem zostaje dodatkowo poinformowany o przysługującym mu, ustawowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz o tym, że uprawnienie to wygasa w sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 3 

Opłaty 

 

1. Z tytułu nabycia prawa dostępu do Szkoleń, o których mowa w § 2 ust. 3 odbiorca jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Organizatora opłaty, w wysokości oznaczonej w na stronie na stronie internetowej Organizatora. Organizator, w ramach ofert specjalnych lub organizowanych akcji promocyjnych, jest uprawniony do wprowadzania zniżek w stosunku do cen wskazanych w cenniku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1 należy uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze wystawionej przez Organizatora lub w trybie płatności online. 

3. W przypadkach rezygnacji, o których mowa w § 8 ust. 2 opłata uiszczona przez Odbiorcę podlega zwrotowi w całości. 

 

4. Organizator może, w szczególności w ramach organizowanych promocji, umożliwić Użytkownikom nieodpłatny dostęp do wybranych Szkoleń. Zasady dostępu do tych Szkoleń określa regulamin promocji. 

§ 4 

Zasady korzystania ze Szkoleń 

 

1. Szkolenie składa się filmów edukacyjnych w formie plików multimedialnych, dostępnych w trybie online za pomocą przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript albo ma postać transmisji (streamingu) audio-video, odbywającego się w terminie oznaczonym przez Organizatora. 

2. Odbiorca ani Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania do systemu Akademii STEAM Polska jakimkolwiek osobom trzecim i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu. 

3. Każdy Użytkownik, przez cały czas, na jaki nabył prawo dostępu do Szkoleń w postaci plików multimedialnych udostępnianych na stronie internetowej fundacji STEAM Polska, może korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w tym wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych odtwarzać nagrania wideo, na których dane Szkolenia zostały utrwalone. 

4. Szkolenia mające postać transmisji (streamingu) na żywo odbywają się w terminie oznaczonym przez Organizatora. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa udziału w Szkoleniach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Organizatora, chyba że skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem albo z prawa do rezygnacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie albo w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. 

5. Każdy Użytkownik powinien zapewnić we własnym zakresie komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu w celu korzystania ze Szkoleń. Organizator nie odpowiada za jakość sprzętu, funkcjonowanie oprogramowania i łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik. 

 

6. Użytkownik po ukończeniu danego Szkolenia może otrzymać zaświadczenie w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu z uwzględnieniem jego tematyki, osób prowadzących oraz liczby godzin. Organizator może uzależnić wydanie lub automatyczne wygenerowanie zaświadczenia od zaliczenia przez Użytkownika testów samosprawdzających, jeżeli takie zostały przygotowane dla danego Szkolenia. Zaświadczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, mogą zostać wydane lub wygenerowane automatycznie nie później niż do dnia wygaśnięcia dostępu Użytkownika do Szkoleń, w szczególności z uwagi na upływ czasu, na jaki dostęp ten został wykupiony. 

§ 5 

Prawa autorskie 

 

1. Prawa autorskie do opublikowanych materiałów edukacyjnych powstałych na użytek Akademii STEAM przysługują Organizatorowi. 

2. Prawem autorskim chronione są w szczególności teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały udostępniane przez Organizatora, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych Organizatora. 

3. Kopiowanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów udostępnianych przez Organizatora jest dozwolone jedynie za uprzednią zgodą Organizatora wyrażoną w formie pisemnej. W szczególności jakiekolwiek utrwalanie (zapisywanie, rejestrowanie na nośniku pamięci lub w zasobach sieciowych) lub kopiowanie bez zgody Organizatora nagrań audio lub video, udostępnianych w ramach Szkoleń jest niedozwolone i stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. Odbiorca, dokonując rejestracji, może przesyłać Organizatorowi jakiekolwiek informacje lub dane dotyczące osób trzecich wyłącznie za ich uprzednią, wyraźną zgodą. W przeciwnym razie ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność wobec osób, których prawa naruszył. 

5. Organizator zezwala na korzystanie z opublikowanych materiałów edukacyjnych powstałych na użytek Szkoleń i udostępnianych Użytkownikom w ramach Akademii STEAM tylko i wyłącznie przez uprawnionych Użytkowników oraz tylko i wyłącznie na ich osobiste cele edukacyjne. W szczególności niedozwolone jest jakiekolwiek rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w formie dokumentów lub prezentacji, pobranych przez Użytkownika. 

6. Użytkownik będący nauczycielem jest uprawniony do wyświetlania wskazanych przez Organizatora fragmentów Szkolenia podczas spotkań lub zebrań z rodzicami i opiekunami, jeżeli zostało to wyraźnie wskazane w opisie danego Szkolenia. 

§ 6 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych Odbiorców indywidualnych będących osobami fizycznymi, osób działających w imieniu Odbiorców niebędących osobami fizycznymi oraz Użytkowników jest Organizator. 

2. Warunkiem korzystania z usług Organizatora świadczonych w ramach Akademii STEAM jest ścisłe przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych, zgodnie z zasadami określonymi przez Organizatora oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Naruszenie tych zasad, w tym w szczególności jakakolwiek próba naruszenia zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego obsługującego Akademię STEAM, w tym próba nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. 

3. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Odbiorców indywidualnych, osób reprezentujących Odbiorców instytucjonalnych: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwę pełnionej funkcji. W przypadku Odbiorców indywidualnych Organizator przetwarza również adres miejsca zamieszkania lub inny wskazany przez nich adres oraz numer rachunku bankowego, a także numer NIP i ewentualnie REGON, jeśli Odbiorca korzysta z Akademii STEAM w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku danych osobowych Użytkowników wskazywanych przez Odbiorcę instytucjonalnego, Organizator przetwarza ich imię, nazwisko, adres e-mail oraz ewentualnie numer telefonu. 

4. Dane osobowe wskazane w ust. 3 Organizator przetwarza wyłącznie w celu umożliwienia Odbiorcom oraz Użytkownikom korzystania z usług Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz prawidłowej realizacji zobowiązań Organizatora wynikających z postanowień niniejszego Regulaminu i umów zawartych na jego podstawie, a także rozliczania płatności dokonywanych z tytułu udziału korzystania z usług Organizatora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Odbiorców indywidualnych będących osobami fizycznymi oraz osób reprezentujących Odbiorców instytucjonalnych jest art. 6 ust. 1 lit. b), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), a Użytkowników zgłaszanych przez Odbiorców instytucjonalnych – art. 6 ust. 1 lit a) i b) tego Rozporządzenia. 

5. Na podstawie odrębnej, udzielonej dobrowolnie zgody, Organizator może przetwarzać dane osobowe Odbiorcy lub Użytkownika, obejmujące jego adres e-mail oraz numer telefonu, w celach reklamy i marketingu usług świadczonych przez Organizatora, w tym w szczególności w celu informowania o aktualnej ofercie usług Organizatora świadczonych w ramach Akademii STEAM. 

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia usług przez Organizatora. Odmowa podania danych osobowych lub skorzystanie z prawa do żądania usunięcia podanych wcześniej danych osobowych skutkuje trwałym wykasowaniem tych danych z systemu Organizatora i uniemożliwia dalsze korzystanie ze Szkoleń przez Odbiorcę indywidualnego lub Użytkownika, którego te dane dotyczą. W przypadku usunięcia przez Organizatora danych osobowych Odbiorcy lub Użytkownika na jego żądanie, uiszczona opłata, o której mowa w § 3 nie podlega zwrotowi. 

7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych określa Polityka ochrony danych osobowych Organizatora, z której wyciąg – klauzula informacyjna udostępniana jest Odbiorcom oraz Użytkownikom do zapoznania się i akceptacji przed – odpowiednio – dokonaniem rejestracji i przed rozpoczęciem korzystania ze Szkoleń. 

§ 7 

Naruszenie postanowień Regulaminu 

 

1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Odbiorcę lub wskazanego przez niego Użytkownika, Organizator niezwłocznie zawiadomi o tym Odbiorcę, wskazując rodzaj naruszenia i wezwie do jego zaniechania oraz do usunięcia jego skutków. 

 

2. W przypadku kontynuowania naruszenia lub odmowy usunięcia jego skutków przez Odbiorcę pomimo wezwania Organizatora, Organizator może czasowo lub trwale zablokować lub ograniczyć Odbiorcy i wskazanym przez niego Użytkownikom dostęp do zasobów Akademii STEAM. 

3. Jeżeli naruszenie Regulaminu lub przepisów prawa, o którym mowa w ust. 1, ma charakter rażący, w tym jeżeli stanowi naruszenie praw autorskich, zasad bezpieczeństwa systemu informatycznego Organizatora, zasad ochrony danych osobowych, zagraża integralności lub bezpieczeństwu danych przetwarzanych w tym systemie lub w inny sposób bezpośrednio naraża Organizatora na szkodę, Organizator może niezwłocznie zablokować Odbiorcy oraz wskazanym przez niego Użytkownikom dostęp do zasobów Akademii STEAM, przed wysłaniem wezwania, o którym mowa w ust. 2. 

 

4. W przypadku zablokowania lub ograniczenia Odbiorcy dostępu do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Akademii STEAM na skutek naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, o których mowa w ust. 1, opłata uiszczona na rzecz Organizatora, o której mowa w § 3 nie podlega zwrotowi. 

 

5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, zasad przetwarzania danych osobowych lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa przez Użytkownika wskazanego przez Odbiorcę instytucjonalnego, odpowiedzialność z tego tytułu wobec Organizatora ponosi, na zasadzie ryzyka, ten Odbiorca instytucjonalny. 

§ 8 

Prawo do rezygnacji. Wygaśnięcie umowy 

 

1. Odbiorca indywidualny będący konsumentem może, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy zawartej z Organizatorem, której przedmiotem jest korzystanie ze Szkoleń na podstawie niniejszego Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia uiszczenia na rzecz Organizatora opłaty, o której mowa w § 3 ust. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać w formie papierowej, listem poleconym, na adres pocztowy siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu lub w formie dokumentowej jako skan drogą elektroniczną na adres: e-mail kontakt@steampolska.org. Termin uważa się za zachowany w przypadku nadania listu poleconego lub przesłania korespondencji e-mailowej zawierającej skan rezygnacji upływem wskazanego wyżej, 14-dniowego terminu. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy uiszczona opłata podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o odstąpieniu od umowy, taką samą metodą płatności, jaką została dokonana. 

 

2. Uprawnienie Odbiorcy będącego konsumentem, o którym mowa w ust. 1 wygasa z chwilą rozpoczęcia korzystania przez niego z usług świadczonych przez Organizatora. Za rozpoczęcie korzystania z usług rozumie się pierwsze zalogowanie się Odbiorcy do systemu Akademii STEAM w sposób umożliwiający oglądanie materiałów dostępnych w ramach szkoleń.

 § 9 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego.

 

2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej kontakt@steampolska.org lub na adres siedziby Organizatora. 

3. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Odbiorcami niebędącymi konsumentami rozstrzyga sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.

bottom of page